Business intelligence

Obchodní inteligence nebo inteligentní podnikání? Přemýšlíte, jakou cestou dospět k požadovaným ekonomickým výsledkům? Může pětina nákladů generovat čtyři pětiny zisku? Ale hlavně – jak tu Paretovu pětinu identifikovat? Je zřejmé, že erudovaný rozhodovací proces se neobejde bez kvalitních podkladů a výstupů z interních i externích analýz. Využijte zákaznická data pro maximalizaci zisku a stabilní rozvoj firmy. Poskytneme vám vhodné nástroje pro pochopení obchodních souvislostí.

Co to je business intelligence?

 • Znalosti, technologie, aplikace a postupy používané v podnikání pro pochopení chování tržního prostředí a obchodních souvislostí. Jinými slovy nástroje zaměřené na analýzu zákaznického chování a stanovení marketingových cílů.
  • Převod dat na informace, které jsou v přehledné podobě prezentovány koncovým uživatelům a následně vyhodnoceny jako poznatky. Slouží jako podpora účinného obchodního rozhodování.
   • Aplikace business intelligence zpracovávají data z prodeje, výroby, finančních operací a dalších zdrojů dat, analyzují obchodní trendy a výsledky a připravují tak pro management firmy zásadní ukazatele pro řízení výkonnosti podniku.
    • Obchodní operace mohou být aplikacemi zobrazovány historicky, reálně a prediktivně, nejčastěji s využitím již získaných dat v datovém skladu nebo příležitostně přímo z provozních systémů. Běžné funkce aplikací zahrnují datové kostky, reporting, podporu analýz, přehledové zobrazení, vytěžování dat, řízení výkonnosti a prediktivní analýzy.

Co pro vás zajistíme?

 • Zpracujeme analýzy a vyvineme vhodné modely z dostupných dat konsolidovaných do datového skladu, navrhneme vhodné nástroje.
 • Umíme dobře pracovat s analytickými prostředky, využíváme pokročilé analytické a statistické funkce:
   • Segmentace zákazníků podle nastavených parametrů, jako je například úroveň obsluhy, rozvoj vztahů a práce se zákazníkem (retence, akvizice, up-sell a cross-sell), cílení produktové nabídky, řízení rizik na základě různých vstupních dat, behaviorální segmentace vycházející ze vzorců chování, hodnotová segmentace nastavená podle očekávané či stávající profitability, statická segmentace využívající statistické údaje.
    • Predikce – návrh, testování a kalibrace predikčních modelů k využití pro různé účely. Například PTB: propensity-to-buy; churn: predikce odchodů; hodnotové predikce: life-time value; rizikové predikce: PD – náchylnost k úpadku, LGD – vymahatelnost pohledávek.
     • Behaviorální skóring – zpravidla využíván jako vstup pro proces schvalování a stanovení limitu úvěrové angažovanosti.
      • Profitabilita jednotlivé obchodní transakce a jednotlivého zákazníka – alokace realizovaných výnosů a nákladů na jednotlivá střediska, činnosti, organizační jednotky apod.; pomocí vhodné metodiky lze využít jako samostatný analytický údaj pro manažerské rozhodování nebo jako vstup do segmentací a dalších procesů.
 • Víme, že nejde jen o zajištění operativních výstupů, ale že dlouhodobým cílem využití všech těchto prostředků je udržení zákazníka, vybudování vztahů a zvýšení loajality, optimalizace produktové nabídky, šíření dobrého jména, pronikání na nové trhy a zároveň udržení ziskovosti, finanční obezřetnost, řízení rizik.